Siedziba

Polsad Jacek Korczak
99-300 Kutno ul. Holenderska 14
tel: (24) 254-79-58
fax: (24) 254-14-16

KUBOTA Maszyny Budowlane
tel: 695 923 238

Oddziały

Polsad Jacek Korczak - oddział Łódź
95-030 Rzgów,
ul. Rudzka 35a
tel: (42) 227 86 70,
fax: (42) 227 86 71

Polsad Jacek Korczak - oddział Konin
62-571 Konin
Stare Miasto, ul. Ogrodowa 73
tel: (63) 240 98 23,
fax: (63) 240 98 25

Polsad Jacek Korczak - oddział Kalisz
63-460 Nowe Skalmierzyce, Fabianów ul. Południowa 2
tel: (62) 762 00 02,
fax: (62) 762 00 12


OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA NAPRAWY I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH (USŁUG).
(NIE DOTYCZY KONSUMENTÓW)


Zleceniobiorca (zwany dalej  jako „Autoryzowany Serwis RENAULT TRUCKS” lub „Serwis RT”) świadczy usługi wyłącznie na żądanie przedsiębiorcy („Klienta”) zgodnie z instrukcją zlecenia (z umową).
„Produktem” są pojazdy RENAULT, części RENAULT, silniki morskie i przemysłowe dostarczone przez RENAULT TRUCKS.
„Częściami RENAULT” są części zamienne wyprodukowane i/lub dostarczone przez RENAULT TRUCKS, w tym środki smarne i płyny eksploatacyjne, kompletne podzespoły takie jaki silnik, skrzynie biegów itp.
„Usługą” jest naprawa Produktu lub wykonanie okresowych przeglądów technicznych w zakresach wskazanych w dokumencie zlecenia i zgodnie z zaleceniami producenta Produktu a także wystawianie certyfikatów, montaż wyposażenia („Usługa Podstawowa”) albo sporządzenie kosztorysu naprawy („Usługa Wstępna”). W zakres Usługi wchodzić mogą także jazdy próbne i jazdy związane z transportem Produktu i inne odrębnie określone.
1. PRZYJĘCIE PRODUKTU I ZAWARCIE UMOWY
1.1 Przyjęcie Produktu przez Serwis RT w celu świadczenia Usługi następuje pod warunkiem złożenia przez Klienta pisemnego zlecenia wykonania Usługi z podaniem czynności do wykonania i podpisu zlecenia przez przedstawiciela Serwisu RT
1.2 Podpis Klienta i przedstawiciela Serwisu RT na dokumencie zlecenia oznacza zawarcie umowy o wykonanie Usługi („Umowy”) na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Wykonywania Naprawy i Przeglądów Technicznych i potwierdzenie, że Klient się z nimi zapoznał i je zaakceptował.
1.3 Przyjęcia Produktu dokonane jest z chwilą zrealizowania się łącznie następujących zdarzeń: podstawienia przez Klienta Produktu do Serwisu RT, zawarcia Umowy i przyjęcia przez Serwis RT kluczy (w przypadku pojazdu).
1.4 Jeżeli składający zlecenie nie ma umocowania do zawarcia Umowy w imieniu Klienta lub przekroczy jego zakres, wówczas jest zobowiązany osobiście zapłacić koszt usługi i części  Serwisowi RT w wysokości nie mniejszej niż wysokość należnego Serwisowi wynagrodzenia.
1.5 Klient składający zlecenie odpowiada za prawidłowość danych podanych w treści zlecenia, lub załączonych przez niego dokumentach.
1.6 Klient może złożyć także polecenie użyczenia miejsca parkingowego w oczekiwaniu na wykonanie Usługi. W takim wypadku w terminie 10 dni od dnia złożenia polecenia, Klient ma obowiązek zlecić wykonanie Usługi albo zwolnić w tym terminie użyczone miejsce parkingowe. Zawarcie Umowy o wykonanie Usługi następuje wówczas z chwilą przyjęcia zlecenia do realizacji (podpisu dokumentu zlecenia przez przedstawiciela Serwisu RT).
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT I JEGO WYPOSAŻENIE
2.1 Od chwili przyjęcia Produktu Serwis RT ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zniszczenie wyposażenia Produktu wyłącznie w odniesieniu do rzeczy stanowiących fabryczne wyposażenie Produktu bądź zamontowanych przez Serwis RT. W odniesieniu do innych rzeczy Serwis RT nie ponosi odpowiedzialności chyba, że dokonano inwentaryzacji przy przyjęciu Produktu. Za ilość paliwa (w przypadku pojazdu) Serwis RT odpowiada tylko w wypadku, gdy na pisemne żądanie Klienta odnotowano jego poziom.
2.2 Klient zobowiązany jest usunąć z pojazdu wszelkie rzeczy osobiste a także wyposażenie nie będące wyposażeniem fabrycznym bądź zamontowanym przez Serwis RT. Serwis RT nie będzie ponosił odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone nienależytym zabezpieczeniem Produktu przez Klienta, jak również za wszystkie rzeczy osobiste które Klient pozostawił w Produkcie.
3. CENY I OSZACOWANIE
3.1 Usługi świadczone są za wynagrodzeniem na podstawie cennika cen części zamiennych i materiałów oraz aktualnych cen roboczogodziny i norm pracochłonności Serwisu RT a w przypadku Usługi Wstępnej faktycznego czasu pracy lub ustalonego w zleceniu (Umowie) ryczałtu.
3.2 Na żądanie Klienta, Serwis RT określi szacunkowe koszty Usługi Podstawowej lub wykona Usługę Wstępną. Koszty szacunkowe to bezpłatna i niewiążąca forma określenia minimalnych przewidywanych kosztów, odnosząca się do istoty koniecznych czynności ustalanych na podstawie zewnętrznych oględzin pojazdu bez demontażu części.
3.3 Zlecenia wykonania Usługi Wstępnej jest odpłatne i polega na sporządzeniu szczegółowej listy czynności wraz z ceną Usługi Podstawowej w oparciu o wstępną diagnozę dokonaną po ewentualnym demontażu. Ustalenia te są wiążące dla Serwisu RT przez okres 14 dni. Niezwłoczne zlecenie Serwisu RT wykonania pełnej Usługi Podstawowej na warunkach określonych w ramach Usługi Wstępnej powoduje, że wykonanie Usługi Wstępnej jest dla Klienta nieodpłatne.
3.4 Wszelkie koszty wykazane w kalkulacjach i ofertach świadczenia Usługi nie zawierają podatku VAT.
4. WYKONANIE USŁUGI
4.1 Wykonanie Usługi następuje wyłączne w  zakresie wynikającym z pisemnej treści zlecenia. Serwis RT nie jest zobowiązany do wykonania żadnych czynności wykraczających poza zleconą Usługę. Jeżeli przy okazji tj. podczas i w związku z wykonywaniem zleconej Usług Serwis RT stwierdzi, że jest koniecznie wykonanie innej dodatkowej Usługi nie związanej bezpośrednio ze zleconą Usługą, w tym usługi mającej na celu usunięcie nieprawidłowości  uniemożliwiających eksploatację pojazdu zgodnie z obowiązującym prawem, Serwis RT powiadomi Klienta o tym fakcie i wykona dodatkową Usługę wyłącznie po rozszerzeniu treści zlecenia (Umowy) w formie pisemnej potwierdzonej podpisami Klienta i przedstawiciela Serwisu RT. Nie rozszerzenie przez Klienta treści zlecenia powoduje wyłączenie odpowiedzialności Serwisu RT za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu, jak również wyłączenie odpowiedzialności za należyte wykonanie zleconej Usługi Podstawowej, jeżeli pozostawało to w związku z brakiem wykonania Usługi dodatkowej. Strony dopuszczają możliwość wyrażenia zgody przez Klienta na rozszerzenie zakresu Usługi za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.
4.2 Wadliwe części i materiały nieobjęte gwarancją i podlegające wymianie w ramach Usługi lub Usługi  Podstawowej podlegają utylizacji. Przekazanie takich części Klientowi będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy zażądał tego pisemnie w zleceniu, w dacie jego złożenia.
4.3 Klient upoważnia Serwis RT do wykonania jazdy próbnej w związku z wykonaniem Usługi dotyczącej Produktu w zakresie niezbędnym dla dokonania diagnozy uszkodzenia bądź sprawdzenia poprawności wykonanej Usługi.
5. UBEZPIECZENIE
W razie zlecenia wykonania Usług powypadkowych Klient zobowiązany jest do zapłaty za wykonaną Usługę lub inne czynności podjęte w związku z Usługą, także w przypadku przejęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną Usługę nie jest uzależniona od wyniku  ewentualnego sporu pomiędzy Klientem a ubezpieczycielem, bez wzglądu na jego przedmiot.
6. WYDANIE POJAZDU
6.1 Wydanie pojazdu Klientowi nastąpi w miejscu jego przyjęcia, po wykonaniu Usługi i po zapłaceniu należnego wynagrodzenia, zgodnie z regulacją pkt 7 poniżej. Jeżeli przewidywany termin wydania nie może być dotrzymany wskutek działania siły wyższej, zmiany zakresu zlecenia i innych okoliczności niezależnych od Serwisu RT albo z powodu okresowego braku fachowego personelu lub koniecznych urządzeń, narzędzi, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i podzespołów, Serwis RT powiadomi Klienta i wskaże nowy termin realizacji Zlecenia. Opóźnienie lub zwłoka w wydaniu wynikła z podanych powyżej powodów wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Serwisu RT z tego tytułu i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń żądań (w szczególności naprawienia szkody, wydania pojazdu zastępczego lub zwrotu kosztów wynikających z odpłatnego używania innego podobnego pojazdu).
6.2 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru Produktu po powiadomieniu o wykonaniu zleconej Usługi. W razie opóźnienia w odbiorze Produkt odstawiony będzie na miejsce parkingowe, które użyczone zostanie nieodpłatnie na postawie i warunkach  niniejszych Ogólnych Warunków Wykonania Naprawy wyłącznie na okres nie dłuższy niż 7 dni. Po upływie tego okresu Produkt będzie przechowywany odpłatnie, za wynagrodzeniem obliczonym według cennika Serwisu RT obowiązującego w momencie oddania Produktu na przechowanie. Odbiór Produktu potwierdzony zostaje pisemnie przez Klienta, bądź jego przedstawiciela i oznacza potwierdzenie wykonania usługi, zgodnie z treścią złożonego zlecenia.
7. PŁATNOŚĆ
7.1 Wynagrodzenie należne Serwisowi RT ustalane jest zgodnie z postanowieniami pkt 3.1 Ogólnych Warunków Wykonania Naprawy. Faktury sporządzone są według katalogów cen i norm obowiązujących w dacie zawarcia umowy, chyba że podstawą wynagrodzenia są ustalenia dokonane w ramach Usługi Wstępnej. Zapłata wynagrodzenia winna nastąpić przed odbiorem Produktu chyba, że w Umowie uzgodniono inaczej. Zapłata wynagrodzenia może nastąpić gotówką, czekiem potwierdzonym, kartą UTA lub DKV lub powszechnie stosowaną inna kartą kredytową lub płatniczą. Zapłata wynagrodzenia może być dokonana zarówno w drodze płatności gotówkowej jak również przelewem na wskazany przez Serwis RT rachunek bankowy.
7.2 Wszelkie zastrzeżenia do faktury winny być zgłoszone w terminie 7 dni od daty ich doręczenia.
7.3 W każdym wypadku Serwis RT ma prawo zażądać zaliczki na poczet wynagrodzenia przed wykonaniem Usługi a także w wypadku zmiany jej zakresu, w wysokości określonej przez Serwis RT. Pozostałą część wynagrodzenia Klient zobowiązany będzie wówczas uiścić najpóźniej przed odbiorem Produktu, chyba że w Umowie uzgodniono inaczej.
7.4 W wypadku wykonania Usług Podstawowej w ramach gwarancji producenta, wynagrodzenia nie pobiera się. Określenie czy dana Usługa Podstawowa została objęta gwarancją producenta następuje  na podstawie weryfikacji Serwisu RT.
8. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ I ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI.
8.1 Jeżeli Klient jest właścicielem Produktu, wówczas na zabezpieczenie roszczeń m.in. o wynagrodzenie za wykonaną Usługę, o zapłatę ceny za wymienione części zamienne, materiały eksploatacyjne i podzespoły, Serwis RT przysługuje na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Wykonywania Naprawy umowne prawo zastawu na przekazanym Produkcie
8.2 Jeżeli Klient nie jest właścicielem Produktu, wówczas na zabezpieczenie roszczeń m.in. o wynagrodzenie za wykonaną Usługę, o zapłatę ceny za wymienione części zamienne, materiały eksploatacyjne i podzespoły, Serwisowi RT przysługuje prawo zatrzymania Produktu, zgodnie z art. 461 kodeksu cywilnego.
8.3 Do czasu uiszczenia ceny za wymienione części zamienne, materiały eksploatacyjne i podzespoły pozostają własnością Serwisu RT.
9. GWARANCJE NA USŁUGI ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNE
9.1 Na zakupione Części RENAULT Klientowi przysługuje 12 miesięczna gwarancja jakości producenta, liczona od daty zakupu Części RENAULT pod warunkiem jej montażu w Serwisie RT lub montażu zgodnie z technologia naprawy RENAULT TRUCKS. Gwarant może odmówić uwzględnienia roszczenia gwarancyjnego w przypadku, w którym montaż Części RENAULT TRUCKS został dokonany poza Autoryzowanym Serwisem RENAULT TRUCKS i bez zachowania standardów technologii naprawy firmy RENAULT TRUCKS. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne jest ograniczona do zwrotu kosztów naprawy Części RENAULT TRUCKS lub jej wymiany na nową, wolną od wad w Serwisie RT. Gwarancja nie obejmuje innych części dostarczonych przez Klienta i na jego zlecenie wykorzystanych w związku z wykonaniem Usługi.
9.2 W celu realizacji uprawnień z gwarancji na Części RENAULT TRUCKS, Klient powinien dysponować stosowną fakturą dokumentującą źródło jej zakupu. Wymiana na nową bądź naprawa wadliwej Części RENAULT TRUCKS nabytej uprzednio przez Klienta (co zostanie wykazane za pomocą faktury VAT) w ramach przysługującej gwarancji, nie skutkuje przedłużeniem okresu gwarancji. W takim przypadku okres gwarancji skończy się definitywnie z upływem 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży Części RENAULT TRUCKS wykazanej na fakturze VAT.
9.3 Klientowi przysługuje 12 miesięczna gwarancja jakości na usługi wykonane przez Serwis RT, licząc od daty wystawienia faktury VAT, bądź wydania Produktu, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Serwis  udziela gwarancji na naprawę wykonaną na częściach powierzonych przez klienta tylko w zakresie ich montażu.
9.4 Warunkiem uznania gwarancji zarówno na zakupione części zamienne jak i wykonaną usługę jest zapłacenie całej należności związanej z reklamowaną naprawą lub częścią zamienną.
9.5 Serwis RT i Klient postanawiają, że zgodnie z art. 558 kodeksu cywilnego wyłączają rękojmię za wady fizyczne Części RENAULT TRUCKS, a także wszystkich elementów wymienionych w ramach Usług Podstawowych.
9.6 Serwis RT i Klient postanawiają, że zgodnie z art. 473 § 2 kodeksu cywilnego wykluczają odpowiedzialność za inne koszty i szkody, które poniósł klient, w tym w szczególności za utracone korzyści, chyba że szkoda została wyrządzona przez Serwis RT z winy umyślnej.
9.7 Klient zobowiązany jest pokryć koszty holowania Produktu do Serwisu RT w celu naprawy zgodnie ze złożonym zleceniem.
10. SPORY
Wszystkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane według prawa polskiego, przez sąd powszechny właściwy dla Serwisu RT.

POLSAD 05.11.2010